Physical Process ModelingЕлектротермична аналогия

Материалите включени в тази част са предложени от екипа на Physical Process Modeling


    Законите на топлопренасяне формално наподобяват основните закони на електротехниката. Топлинният поток q може да се разгледа като електрически ток I протичащ през електрическо съпротивления R под въздействието на напрежение U. Топлинният еквивалент на R и U са топлинното съпротивление R и топлинното напрежение QR. Топлинният капацитет CT има характер на електрически капацитет в електрическа верига. Направената електротехническа аналогия помага за изграждането на заместващи схеми, както и за по-лесното описание на процесите на топлопренасяне. Това позволява да се използва като основа за съставянето на системите диференциални уравнения. Всъщност процесите след установяване на температурата са същите като електрическите процеси във верига със идентични параметри. Разликата е в преходният режим на установяване на температурата, когато е в сила зависимостта =f(). Промяната на стойностите за R и CT определя невъзможността на употребата на линейни уравнения.


    Топлопренасяне чрез кондукция
        Еднослойна плоска стена
        Многослойна плоска стена
        Еднослойна и многослойна цилиндрична стена


    Топлопренасяне чрез конвекция
        Конвективен топлообмен при естествена конвекция
        Конвективен топлообмен при принудителна конвекция


    Топлопренасяне чрез лъчение
        Частни случаи на топлопренасяне чрез лъчение
        Екрани


    Смесен и сложен топлообмен
Моделиране на преходни процеси

ДЕМО:

MOVIE 1
MOVIE 2
MOVIE 3
MOVIE 4
MOVIE 5
MOVIE 6
MOVIE 7
MOVIE 8
MOVIE 9
MOVIE 10


   

   Physical Process Modeling