ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА

“ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ”

 

 

Катедра "Електротехника и електротехнологии" е наследник на катедра "Електрически машини и апарати" (ЕМА). Създадена е през далечната на 1962 година и с това се нарежда сред първите катедри в прохождащия тогава Машинно-електротехнически институт (МЕИ - Варна).

Катедра ЕМА е основополагащо звено на Елактротехническия факултет, чието начало е поставено с Постановление на МС на РБългария № 162 от 27.09.1962 година, а в сегашния му вид - с Постановление на МС на РБългария № 195 от 27.12.1989 година.

Учебната 1963/64 година се характеризира с напрегната работа по поставяне основите за изграждане на първите лаборатории. През 1964/65 учебна година катедрата е подготвена и провежда лабораторни упражнения по дисциплините: "Електрически машини", "Електрически микромашини", "Специален курс по електрически машини", "Основи на електроапаратостроенето", "Безконтактни електрически апарати", "Обща електротехника".

Оборудването на лабораториите и създаването на първите опитни постановки е изключителна заслуга на инж. Кръстьо Атанасов, доц. д-р инж. Никола Тодоровски, м.с. Никола Иванов, проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров, инж. Боян Бангиев, инж. Иван Керчев, доц. д-р инж. Стоян Пелтеков.

Численият състав на катедра Е М А постепенно се увеличава и ако в началото е стартирала с 4 души, то през 1968 година е наброявала 14 души, а по-късно над 20 души.

 

 

Катедра Е М А през 1980 година

 

С влизането в експлоатация на сградата на Електротехническия факултет на ВМЕИ след 1968 година започва нов етап в развитието на катедрата. Оформя се силен и бързо разрастващ се колектив, който бележи високи успехи и осигурява богата както материална база, така и подпомага кадровия потенциал на университета.

Трима от членовете на катедрата са били ректори - проф. д.т.н. инж. П. Пенчев, проф. д.т.н. инж. Дончев и проф. д.т.н. инж. Д. Димитров.

Изявени преподаватели от катедра Е М А са били ръководители на други катедри: проф. д.т.н. инж. Дончев на катедра “Радиотехника”, проф. д.т.н. инж. Д. Димитров на катедра “Електроенергетика”, доц. д-р инж. Тодоровски и доц. д-р инж. П. Ралчева (в различни периоди) на катедра “Теоретична и измервателна техника”, доц. д-р инж. Божинов на катедра “Физика”.

Същевременно катедра "Електротехника и електротехнологии" е била база и е оказала съдействие за създаване и развитие на други катедри в ТУ - Варна: "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Електроенергетика", "Автоматизация на производството", а през различни периоди в нея са работили проф. д.т.н. инж. П. Р. Пенчев, проф. д-р инж. Св. Колев, проф. д-р инж. М. Й . Маринов, проф. д.т.н. инж. Н. Пантев, проф. д-р инж  Стефан Барудов ,доц. д-р .инж. П. Ралчева, доц. д-р инж. Хр. Патев, доц. д-р инж. Г. Ушев, доц. д-р инж Георги Масларов ,ст. пр. инж. Ив. Керчев, гл. ас. инж. К. Костадинов, ст. пр. Т. Цанков, гл. ас. инж. Пл. Пашев, ст. н. с. Ив. Късев, aс инж . Атанас Атанасов , ас инж.Стоян Крумов.

В резултат на възходящото развитие на катедрата и в опит да се отговори на модерните тенденции в развитието на техниката, при осъществявания от нея учебен процес и научно-изследователската работа, през 1992 год. стартира обучение по нова широкопрофилна специалност "Електротехника и електротехнологии". В последствие това налага и промяна на наименованието на катедрата. С решение на Академичния съвет от 1999 година катедра "Електрически машини и апарати" е преименувана в "Електротехника и електротехнологии".

Признание за работата, извършена от катедрения колектив, е първата успешна акредитация на инженерна специалност в страната през 1997 година - с решение на Националната Агенция по Акредитация се дава право да обучава студенти и да дава квалификационни степени БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР на успешно завършилите електроинженери. От 1997г. до 2012г. катедрата винаги се е акредитирала с много висока (максимална) оценка по всички развити от нея направления – “Електрически машини”, ”Електрически апарати” и “Електротехнологии”. Специалност “Електротехника” е акредитирана да обучава и докторанти в посочените по-горе три направления през 2005г. с оценка “Много Добра” съгласно чл.80(2) от ЗВО. Срокът на валидност на програмната акредитация е шест години, съгласно чл.79 (2) от ЗВО. Решението за много добрата програмна акредитация е взето на заседание на Акредитационния съвет на НАОА с протокол №33 от 20.10.2005 г. и е получено в катедра "ЕТЕТ" с писмо изходящ №112/17.01.2007 г.

Значителна работа е провеждана по отношение на формирането на научен подход при решаване на различни задачи, което създава предпоставки за използване на обучаваните студенти като източник на кадри за попълване и разширяване на катедрата. Поради това както в миналото, така и в настоящия момент основната част от преподавателския състав е формирана от бивши студенти - възпитаници на катедрата. Условие за близките отношения със студентите е участието на преподавателите в съвместни мероприятия по отношение отдиха и разтоварването от ежедневните проблеми, а една от формите е участие в провеждане на празника на Института. Години наред катедрата е била инициатор на много събития :  олимпиади по Електротехника, студентски научни сесии, спортни състезания между студенти и преподаватели, годишнини и др. 

Първата инициатива за провеждане на празник на ВМЕИ произтича от катедрата. През 1968 година под ръководството на проф. дтн С. Контров, тогава студент и секретар на ВК на ДКМС, e със съдействието на проф. д.т.н. инж. Петър Пенчев, тогава ръководител катедра "ЕМА" и ректор на ВМЕИ е разработена цялостна програма за едноседмичен празник, в който са включени студентска научна сесия, изложба на техническото и научно творчество на студентите, художествена самодейност, спортни мероприятия, вечер на специалността, студентски бал в Двореца на културата и спорта. Големият интерес към мероприятията доведе до традиционно провеждане на този празник и разширяването му в градски мащаб - примерът даден от катедрата е бил последван от другите ВУЗ-ове във Варна.

 

Съществена заслуга за развитието на катедрата имат нейните ръководители:

 

Доц. д-р. инж. Никола Тодоровски - от 1964 до 1967 г.;

Проф. дтн. инж. Петър Пенчев - от 1967 до 1972 г.;

Проф. дтн. инж. Дончо Ст. Дончев - от 1972 до 1990 г.;

Доц. д-р инж. Христо Раев - от 1990 до 1993 г.;

Доц. д-р инж. Любомир Димитров - 1993 до 1997 г.

Проф. дтн инж. Сава Контров - от 1997 до 2009 г.

Доц. д- р инж. Атанас Колев Иванов – от 2009 до 2011 г.

Доц. д- р инж. Бохос Апрахамян – от 2012г.

 

Преподаватели от катедрата са избирани освен за ректори и на множество други ръководни длъжности в Университета и факултета - доц. д-р инж. Н. Тодоровски - зам. ректор; проф. д.т.н. инж. Д. Димитров, проф. дтн инж. С. Контров, доц. д-р инж. Л. Димитров - декани, доц. д-р инж. М. Маринова – декан на ЕФ и настоящ зам. Ректор по учебната работа.

В катедрата са защитени над 30 дисертации както от членовете на катедрата, така и външни: проф. д-р инж Стефан Барудов , проф. д-р инж Димитър Юдов , доц. д-р инж Марин Маринов , д-р инж.Петър Петров ,д-р инж Йордан Костадинов,д-р инж А. Манойлов,д-р инж Велчо Маринов , д-р инж Любомир Ангелов ,доц д-р инж Юли Стафунски.

За особени заслуги към работата и развитието на катедрата са избрани за почетни членове проф. д.т.н. инж. П. Пенчев, проф. д.т.н. инж. С. Папазов, проф. д.т.н. инж. С. Фархи.

 

 

Проф. д.т.н. инж. Д. Дончев е избран за почетен ръководител катедра - посмъртно. Поставена е почетна плоча на входа на територията на катедрата.

Проф. д.т.н. инж. Д. Дончев е бил Зам. Министър на образованието.

 

 

 

Description: Description: Description: Проф

 

Проф. д.т.н. инж. Петър Пенчев е първият ръководител на катедра ЕМА.

Той е избран за декан на Електротехнически факултет през периода (1962-1963 г.; 1966-1967 г.) и за ректор на ВМЕИ-Варна (1967-1972 г.). Малко по-късно заема длъжността директор на НИИ по проблемите на висшето образование (1978-1980 г.).

 

Description: Description: Description: PetarPenchev

 

 

 

Настоящият ръководител на катедра ЕТЕТ е Доц. д- р инж. Бохос Рупен Апрахамян.

 

 

Description: Description: http://www.tu-varna.bg/tu-varnaee/images/stories/prepodavateli/bohosaprahamqn.jpg

 

Колективът на катедра "Електротехника и електротехнологии" винаги се е отличавал с нестандартен подход при решаване на възникващите пред него проблеми независимо от техния характер. В процеса на развитие и усъвършенстване на учебния процес е експериментирано провеждането на текущ контрол с освобождане от изпит, предсрочно завършване на отлични студенти, модел на ускорено завършване в съкратени срокове на специалността, примерна система за оценка и акредитация, подготовка на система за самоконтрол и контрол на качеството на обучение на студентите и т.н. Съвременните условия и тенденциите във висшето образование създават предпоставки за по-универсално обучение, за по-комплексен подход и гъвкавост на структурата на образователния процес. В съответствие с това разработените учебни планове и програми по направления се характеризират с възможности за получаване на знания в различни направления при една широка фундаментална подготовка, което ги приближава максимално към европейските образователни системи. Това се изразява в намаляване на аудиторната заетост и увеличаване на времето за самостоятелна работа и подготовка на студентите. Представящите се възможности за обучение на студентите са добра основа за бъдещото развитие на катедрата, което е свързано с непрекъснато обновяване и модернизиране на лабораторната материална база и начина на преподаване, подобряване практическото обучение на студентите, масово приложение на компютърната техника в учебния процес.

Днес катедра “Електротехника и електротехнологии” има за свое призвание разпространението на знания, извършването на фундаментелни и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти.

Мисията на Катедрата се основава на натрупания опит и традиции в дълголетното й съществуване, което й е отредило важно място не само в структурата на ТУ – Варна, и на обновения й състав от млади доценти, асистенти и докторанти. Основанията за това са:

 

·            стремежът към високо качество на обучението и изследванията;

·            постиженията при развитието на теоретичните знания и приложението им;

·            непрекъснатото усъвършенстване и развитие на състава й, като се използват личният, националният и международният опит;

·            стремежът за поддържане на тесен контакт с други висши училища и за приобщаване към международните образователни и научни структури;

 

Своята мисия и основните си задачи катедрата изпълнява, като се придържа към непреходните общочовешки ценности:

 

·            либерален дух и атмосфера;

·            уважение към личността и нейното мнение;

·            чувство за принадлежност към академичната общност;

·            възможности за изява на личните качества, инициативи и достойнства на всеки индивид;

·            условия за реализиране на допълнителни лични и професионални интереси.

 

Основна цел на катедреният колектив е развитието и утвърждаването на своите членове и възпитаници, и превръщането им в неразделна част на европейското образователно и научноизследователско пространство.

Стратегическите приоритети на катедрата са:

 

·            подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентност на трудовия пазара и разширяване на обхвата на обучението;

·            развитието на кадровия и изследователски потенциал;

·            реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;

·            изграждане на нови учебни планове и програми, гъвкави спрямо външните условия и обезпечени с модерна материално-техническа и информационна база.

 

В скоро обновени и модерни учебни зали и изследователски лаборатории, годишно се обучават около 75 български и чуждестранни студенти и докторанти. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 5 доценти, 1 доктор, 1 главен асистент, 4 асистента и 2 редовни докторанта. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област.

Завършващите тази специалност студенти притежават солидна подготовка в областта на проектирането, технологията, експлоатацията и ремонта на електротехнически (електрически машини и апарати, електрозадвижвания) и електротехнологични устройства, както и в областта на съвременните електротехнологии за обработка на материалите, провеждане на специални процеси, електротехнологични устройства за екологични цели, възобновяеми източници на енергия. По желание студентите могат да се обучават в съответното направление "Електротехника", "Електротехнологии" или "Възобновяеми електроенергийни източници".

Направление "Възобновяеми енергийни източници" е създадено през 1997 година с помощта на Европейската асоциация по използуване на слънчевата енергия - Евросолар, по линия на програма PHARE, проект TEMPUS, при което беше създаден междууниверситетски европейски център "Енергия-Природа-Балкан" с компютърна и лабораторна зала за обучение в областта на възобновяемите енергийни източници. Така катедрата се нарежда сред пионерите в сферата на възобновяемите енергийни източници, придобили особена актуалност през последните години.

Един от последните успешно завършени и значими проекти в катедрата е спечеленият и осъществен по линия на Европейски фонд /Седма рамкова програма/ в раздел „Развитие на човешките ресурси” -2007-2013г., схема за безвъзмездна помощ BG 051РО001/07/3.3-01., „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”: проект №32 „Иновационно практическо обучение на студентите от техническите университети в модерна бизнес среда”.

 

Description: Description: Description: D:\TANIA\ELEKTROTEHNOLOGII\snimki_07-02-2013\716E-01.bmpDescription: Description: Description: lab17_20

Лаборатория по възобновяеми енергийни източници

 

Description: Description: Description: IMG_0927-1Description: Description: Description: IMG_0930-1

Лаборатория по електрически апарати АВВ

 

Description: Description: Description: EM_02Description: Description: Description: EM_01

Лаборатория по електрически машини

 

Катедра "Електротехника и електротехнологии" развива широка и разнообразна научно-изследователска работа. Общо в катедрата, от началото на нейното създаване, са защитени 30 докторски дисертации и 4 за доктори на техническите науки. Научната продукция е представена на международни научни форуми в Германия, Унгария, Швейцария, САЩ, Австралия, Полша, Чехия, Гърция, Белгия, Русия, Италия, Япония.

Катедра "Електротехника и електротехнологии" е инициатор и основател на „Международна научна конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи” ЕЛМА, която се проведе за тринадесети път през октомври 2011г.

 

Description: Description: Description:

Тринадесета международна конференция ЕЛМА 2011

 

Description: Description: Description: katedra_2012

Катедра “Електротехника и електротехнологии през 2012 година

 

През целия период на съществуване колективът на катедра "Електротехника и електротехнологии" винаги е работил съвместно със студентите. Основна грижа е била тяхното учебно състояние, но успоредно с това са развивани и извънучебните форми на работа: допълнителни консултации и помощ на изоставащите и привличане в научно-техническите разработки на преподавателите на отличните и много добрите от тях. Така са формирани близки и открити отношения, при които студентите могат свободно да изразяват мнение и да дават препоръки за подобряване на работата. Те са участували с предложения непосредствено във всички области от дейността на катедрата, като техни представители са привличани за членове на катедрения съвет.

Постигането на добри резултати в учебната и научно-изследователската работа в съвременните условия е по силите и възможностите на колектива на катедрата, който в своето развитие е доказал, че може да решава възникващите проблеми и да работи за развиване на творческото мислене на студентите.